Quy định về sự riêng tư

Phạm vi ứng dụng Quy định về sự riêng tư

Thu tập và sử dụng thông tin

  1. Để cải thiện nội dung dịch vụ ngày càng tốt hơn.
  2. Để cung cấp cho người sử dụng dịch vụ mới và thông tin chính xác.
  3. Để liên hệ với người sử dụng vào lúc cần thiết.
  4. Để cung cấp cho người sử dụng môi trường tốt.

Tiết lộ thông tin

  1. Khi có truy vấn căn cứ vào quy định của pháp luật từ cơ quan công chức như Tòa án, Cảnh sát.
  2. Khi trong sự khẩn cấp,nguy hiểm đến cơ thể, tính mạng, tài sản.
  3. Vì mục đích cung cấp dịch vụ cho người sử dụng, cần sự chia sẻ hay tiết lộ thông tin.
  4. FC2 ủy thác công việc cho công ty khác, thông tin của người sử dụng được tiết lộ cho công ty này.    (Công ty này không sử dụng vượt quá giới hạn cần thiết thông tin cá nhân được cung cấp bởi FC2)
  5. Nếu do hành động của người sử dụng trái với quy định sử dụng làm cho FC2 phải bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc dịch vụ của FC2.

Về bảo mật

Cải chính Quy định về sự riêng tư